三字经

tiān dì xuán huáng
yǔ zhòu hóng huāng
天 地 玄 黄
宇 宙 洪 荒
rì yuè yíng zè
chén xiù liè zhāng
日 月 盈 昃
辰 宿 列 张
hán lái shǔ wǎng
qiū shōu dōng cáng
寒 来 暑 往
秋 收 冬 藏
rùn yú chéng suì
tiáo yáng
闰 馀 成 岁
律 吕 调 阳
yún téng zhì yǔ
lù jié wéi shuāng
云 腾 致 雨
露 结 为 霜
jīn shēng lì shuǐ
yù chū kūn gāng
金 生 丽 水
玉 出 昆 冈
jiàn hào jù què
zhū chēng yè guāng
剑 号 巨 阙
珠 称 夜 光
guǒ zhēn lǐ nài
cài zhòng jiè jiāng
果 珍 李 柰
菜 重 芥 姜
hǎi xián hé dàn
lín qián yǔ xiáng
海 咸 河 淡
鳞 潜 羽 翔
lóng shī huǒ dì
niǎo guān rén huáng
龙 师 火 帝
鸟 官 人 皇
shǐ zhì wén zì
nǎi fú yī chang
始 制 文 字
乃 服 衣 裳
tuī wèi ràng guó
yǒu yú táo táng
推 位 让 国
有 虞 陶 唐
diào mín fá zuì
zhōu fā yīn tāng
吊 民 伐 罪
周 发 殷 汤
zuò cháo wèn dào
chuí gǒng píng zhāng
坐 朝 问 道
垂 拱 平 章
ài yù lí shǒu
chén fú róng qiāng
爱 育 黎 首
臣 伏 戎 羌
xiá ěr yī tǐ
shuài bīn guī wáng
遐 迩 一 体
率 宾 归 王
míng fèng zài zhu
bái jū shí cháng
鸣 凤 在 竹
白 驹 食 场
huà bèi cǎo mù
lài jí wàn fāng
化 被 草 木
赖 及 万 方
gài cǐ shēn fà
sì dà wǔ chang
盖 此 身 发
四 大 五 常
gōng wéi jū yǎng
qǐ gǎn huǐ shāng
恭 惟 鞠 养
岂 敢 毁 伤
nǚ mù zhēn jié
nán xiào cái liáng
女 慕 贞 洁
男 效 才 良
zhī guò bì gǎi
dé néng mò wàng
知 过 必 改
得 能 莫 忘
wǎng tán bǐ duǎn
mǐ shì jǐ cháng
罔 谈 彼 短
靡 恃 己 长
xìn shǐ kě fù
qì yù nán liáng
信 使 可 复
器 欲 难 量
mò bēi sī rǎn
shī zàn gāo yáng
墨 悲 丝 染
诗 赞 羔 羊
jǐng xíng wéi xián
kè niàn zuò shèng
景 行 维 贤
克 念 作 圣
dé jiàn míng lì
xíng duān biǎo zhèng
德 建 名 立
形 端 表 正
kōng gǔ chuán shēng
xū táng xí tīng
空 谷 传 声
虚 堂 习 听
huò yīn è jī
fú yuán shàn qìng
祸 因 恶 积
福 缘 善 庆
chǐ bì fēi bǎo
cùn yīn shì jìng
尺 璧 非 宝
寸 阴 是 竞
zī fù shì jūn
yuē yán yǔ jìng
资 父 事 君
曰 严 与 敬
xiào dāng jié lì
zhōng zé jìn mìng
孝 当 竭 力
忠 则 尽 命
lín shēn lǚ bó
sù xīng wēn qìng
临 深 履 薄
夙 兴 温 凊
sì lán sī xīn
rú sōng zhī shèng
似 兰 斯 馨
如 松 之 盛
chuān liú bù xī
yuān chéng qǔ yìng
川 流 不 息
渊 澄 取 映
róng zhǐ ruò sī
yán cí ān dìng
容 止 若 思
言 辞 安 定
dǔ chū chéng měi
shèn zhōng yí lìng
笃 初 诚 美
慎 终 宜 令
róng yè suǒ jī
jí shèn wú jìng
荣 业 所 基
籍 甚 无 竟
xué yōu dēng shì
shè zhí cóng zhèng
学 优 登 仕
摄 职 从 政
cún yǐ gān táng
qù ér yì yǒng
存 以 甘 棠
去 而 益 咏
yuè shū guì jiàn
lǐ bié zūn bēi
乐 殊 贵 贱
礼 别 尊 卑
shàng hé xià mù
fū chàng fù suí
上 和 下 睦
夫 唱 妇 随
wài shòu fù xùn
rù fèng mǔ yí
外 受 傅 训
入 奉 母 仪
zhū gū bó shū
yóu zǐ bǐ ér
诸 姑 伯 叔
犹 子 比 儿
kǒng huái xiōng dì
tóng qì lián zhī
孔 怀 兄 弟
同 气 连 枝
jiāo yǒu tóu fèn
qiē mó zhēn guī
交 友 投 分
切 磨 箴 规
rén cí yǐn cè
zào cì fú lí
仁 慈 隐 恻
造 次 弗 离
jié yì lián tuì
diān pèi fēi kuī
节 义 廉 退
颠 沛 匪 亏
xìng jìng qíng yì
xīn dòng shén pí
性 静 情 逸
心 动 神 疲
shǒu zhēn zhì mǎn
zhú wù yì yí
守 真 志 满
逐 物 意 移
jiān chí yǎ cāo
hǎo jué zì mí
坚 持 雅 操
好 爵 自 縻
dū yì huá xià
dōng xī èr jīng
都 邑 华 夏
东 西 二 京
bèi máng miàn luò
fú wèi jù jīng
背 邙 面 洛
浮 渭 据 泾
gōng diàn pán yù
lóu guàn fēi jīng
宫 殿 盘 郁
楼 观 飞 惊
tú xiě qín shòu
huà cǎi xiān líng
图 写 禽 兽
画 彩 仙 灵
bǐng shè páng qǐ
jiǎ zhàng duì yíng
丙 舍 旁 启
甲 帐 对 楹
sì yán shè xí
gǔ sè chuī shēng
肆 筵 设 席
鼓 瑟 吹 笙
shēng jiē nà bì
biàn zhuàn yí xīng
升 阶 纳 陛
弁 转 疑 星
yòu tōng guǎng nèi
zuǒ dá chéng míng
右 通 广 内
左 达 承 明
jì jí fén diǎn
yì jù qún yīng
既 集 坟 典
亦 聚 群 英
dù gǎo zhōng lì
qī shū bì jīng
杜 稿 钟 隶
漆 书 壁 经
fǔ luó jiàng xiàng
lù xiá huái qīng
府 罗 将 相
路 侠 槐 卿
hù fēng bā xiàn
jiā jǐ qiān bīng
户 封 八 县
家 给 千 兵
gāo guān péi niǎn
qū gǔ zhèn yīng
高 冠 陪 辇
驱 毂 振 缨
shì lù chǐ fù
chē jià féi qīng
世 禄 侈 富
车 驾 肥 轻
cè gōng mào shí
lè bēi kè míng
策 功 茂 实
勒 碑 刻 铭
pán xī yī yǐn
zuǒ shí ā héng
磻 溪 伊 尹
佐 时 阿 衡
yǎn zhái qū fù
wēi dàn shú yíng
奄 宅 曲 阜
微 旦 孰 营
huán gōng kuāng hé
jì ruò fú qīng
桓 公 匡 合
济 弱 扶 倾
qǐ huí hàn huì
yuè gǎn wǔ dīng
绮 回 汉 惠
说 感 武 丁
jùn yì mì wù
duō shì shí níng
俊 乂 密 勿
多 士 寔 宁
jìn chǔ gēng bà
zhào wèi kùn héng
晋 楚 更 霸
赵 魏 困 横
jiǎ tú miè guó
jiàn tǔ huì méng
假 途 灭 虢
践 土 会 盟
hé zūn yuē fǎ
hán bì fán xíng
何 遵 约 法
韩 弊 烦 刑
qǐ jiǎn pō mù
yòng jūn zuì jīng
起 翦 颇 牧
用 军 最 精
xuān wēi shā mò
chí yù dān qīng
宣 威 沙 漠
驰 誉 丹 青
jiǔ zhōu yǔ jì
bǎi jùn qín bìng
九 州 禹 迹
百 郡 秦 并
yuè zōng tài dài
shàn zhǔ yún tíng
岳 宗 泰 岱
禅 主 云 亭
yàn mén zǐ sài
jī tián chì chéng
雁 门 紫 塞
鸡 田 赤 城
kūn chí jié shí
jù yě dòng tíng
昆 池 碣 石
钜 野 洞 庭
kuàng yuǎn mián miǎo
yán xiù yǎo míng
旷 远 绵 邈
岩 岫 杳 冥
zhì běn yú nóng
wù zī jià sè
治 本 于 农
务 兹 稼 穑
chù zǎi nán mǔ
wǒ yì shǔ jì
俶 载 南 亩
我 艺 黍 稷
shuì shú gòng xīn
quàn shǎng chù zhì
税 熟 贡 新
劝 赏 黜 陟
mèng kē dūn sù
shǐ yú bǐng zhí
孟 轲 敦 素
史 鱼 秉 直
shù jī zhōng yōng
láo qiān jǐn chì
庶 几 中 庸
劳 谦 谨 敕
líng yīn chá lǐ
jiàn mào biàn sè
聆 音 察 理
鉴 貌 辨 色
yí jué jiā yóu
miǎn qí zhīzhí
贻 厥 嘉 猷
勉 其 祗 植
xǐng gōng jī jiè
chǒng zēng kàng jí
省 躬 讥 诫
宠 增 抗 极
dài rǔ jìn chǐ
lín gāo xìng jí
殆 辱 近 耻
林 皋 幸 即
liǎng shū jiàn jī
jiě zǔ shuí bī
两 疏 见 机
解 组 谁 逼
suǒ jū xián chù
chén mò jì liáo
索 居 闲 处
沉 默 寂 寥
qiú gǔ xún lùn
sàn lǜ xiāo yáo
求 古 寻 论
散 虑 逍 遥
xīn zòu lèi qiǎn
qī xiè huān zhāo
欣 奏 累 遣
戚 谢 欢 招
qú hé de lì
yuán mǎng chōu tiáo
渠 荷 的 历
园 莽 抽 条
pí pá wǎn cuì
wú tóng zǎo diāo
枇 杷 晚 翠
梧 桐 蚤 凋
chén gēn wěi yì
luò yè piāo yáo
陈 根 委 翳
落 叶 飘 摇
yóu kūn dú yùn
líng mó jiàng xiāo
游 鲲 独 运
凌 摩 绛 霄
dān dú wán shì
yù mù náng xiāng
耽 读 玩 市
寓 目 囊 箱
yì yóu yōu wèi
zhǔ ěr yuán qiáng
易 輶 攸 畏
属 耳 垣 墙
jù shàn cān fàn
shì kǒu chōng cháng
具 膳 餐 饭
适 口 充 肠
bǎo yù pēng zǎi
jī yàn zāo kāng
饱 饫 烹 宰
饥 厌 糟 糠
qīn qī gù jiù
lǎo shào yì liáng
亲 戚 故 旧
老 少 异 粮
qiè yù jì fǎng
shì jīn wéi fáng
妾 御 绩 纺
侍 巾 帷 房
wán shàn yuán jié
yín zhú wěi huáng
纨 扇 圆 洁
银 烛 炜 煌
zhòu mián xī mèi
lán sǔn xiàng chuáng
昼 眠 夕 寐
蓝 笋 象 床
xián gē jiǔ yàn
jiē bēi jǔ shāng
弦 歌 酒 宴
接 杯 举 觞
jiǎo shǒu dùn zú
yuè yù qiě kāng
矫 手 顿 足
悦 豫 且 康
dí hòu sì xù
jì sì zhēng cháng
嫡 后 嗣 续
祭 祀 蒸 尝
qǐ sǎng zài bài
sǒng jù kǒng huáng
稽 颡 再 拜
悚 惧 恐 惶
jiān dié jiǎn yào
gù dá shěn xiáng
笺 牒 简 要
顾 答 审 详
hái gòu xiǎng yù
zhí rè yuàn liáng
骸 垢 想 浴
执 热 愿 凉
lǘ luó dú tè
hài yuè chāo xiāng
驴 骡 犊 特
骇 跃 超 骧
zhū zhǎn zéi dào
bǔ huò pàn wáng
诛 斩 贼 盗
捕 获 叛 亡
bù shè liáo wán
jī qín ruǎn xiào
布 射 僚 丸
嵇 琴 阮 啸
tián bǐ lún zhǐ
jūn qiǎo rén diào
恬 笔 伦 纸
钧 巧 任 钓
shì fēn lì sú
bìng jiē jiā miào
释 纷 利 俗
竝 皆 佳 妙
máo shī shū zī
gōng pín yán xiào
毛 施 淑 姿
工 颦 妍 笑
nián shǐ měi cuī
xī huī lǎng yào
年 矢 每 催
曦 晖 朗 曜
xuán jī xuán wò
huì pò huán zhào
璇 玑 悬 斡
晦 魄 环 照
zhǐ xīn xiū hù
yǒng suí jí shào
指 薪 修 祜
永 绥 吉 劭
jǔ bù yǐn lǐng
fǔ yǎng láng miào
矩 步 引 领
俯 仰 廊 庙
shù dài jīn zhuāng
pái huái zhān tiào
束 带 矜 庄
徘 徊 瞻 眺
gū lòu guǎ wén
yú méng děng qiào
孤 陋 寡 闻
愚 蒙 等 诮
wèi yǔ zhù zhě
yān zāi hū yě
谓 语 助 者
焉 哉 乎 也